Trong 2 câu thơ sau đây tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì? “Có cánh đồng xanh tươi Ấp yêu đàn cò trắng”

Trong 2 câu thơ sau đây tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
“Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng”Viết một bình luận

Câu hỏi mới