Trong câu ” Tiếng hát của Tần Thanh thật mạnh mẽ trầm hùng khiến cây cối cũng xúc động; mây trời cũng phải dừng lại, lơ lửng

Trong câu ” Tiếng hát của Tần Thanh thật mạnh mẽ trầm hùng khiến cây cối cũng xúc động; mây trời cũng phải dừng lại, lơ lửng giữa trời để lắng nghe” đã sử dụng BPTT nào? Nêu giá trị biểu đạt của BPTT ấy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới