viết 5 câu nêu cảm nghĩ về chi tiết giong vương vai thành tráng sĩ. phải có 1 danh từ động từ vào tính từ

viết 5 câu nêu cảm nghĩ về chi tiết giong vương vai thành tráng sĩ. phải có 1 danh từ động từ vào tính từ

2 bình luận về “viết 5 câu nêu cảm nghĩ về chi tiết giong vương vai thành tráng sĩ. phải có 1 danh từ động từ vào tính từ”

 1. Hình ảnh Gióng vươn vai thành tráng sĩ là một hình ảnh đẹp. Nó thể hiện cho sức mạnh, tinh thần của con người Việt Nam. Từ một đứa trẻ, nhờ sự đoàn kết, giúp sức của dân làng, Gióng đã lớn nhanh như thổi, trở thành tráng sĩ ra trận giết địch. Đó là vẻ đẹp của tinh thần yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm. Tinh thần đó đáng được lưu giữ và nối tiếp
  – DT: hình ảnh, tinh thần
  – ĐT: vươn, lớn
  – TT: đẹp, nhanh

  Trả lời
 2. Cái vươn vai đó thể hiện sức mạnh của thánh Gióng, ý chí và sự quyết tâm chống giặc của nhân dân ta. Ngài là biểu tượng cho sự kiên cường và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Cái vươn vai mà làm cho Gióng lớn lên thành một tráng sĩ thể hiện sự lớn mạnh nhanh chóng của nhân dân và đất nước Việt Nam ta. Đồng thời thể hiện sự bất khuất của nhân dân ta trước kẻ địch lớn mạnh.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới