Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của Dế Mèn qua việc trêu chị Cốc đã dẫn đến cái chết thương tâm cho Dế Choắt trong đó c

Viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của Dế Mèn qua việc trêu chị Cốc đã dẫn đến cái chết thương tâm cho Dế Choắt trong đó có sử dụng ít nhất 2 câu mở rộng thành phần chính bằng cụm từ (đoạn văn khoảng 7-10 câu)Viết một bình luận

Câu hỏi mới