Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc vè một bài thơ lục bát -Yêu cầu đối với đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát: G

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc vè một bài thơ lục bát
-Yêu cầu đối với đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ lục bát:
Giới thiệu đc bài thơ, tác giả ( nếu có)
Nêu đc cảm xúc về nội dung chính hoặc một khía cạnh nội dung của bài thơ.
Thể hiện đc cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ(thể hiện, từ ngữ,hình ảnh,biện pháp tu từ,…)Viết một bình luận

Câu hỏi mới