Viết đoạn văn theo cách diễn dịch khoảng 10-12 câu trình bày ý kiến của em về vấn đề môi trường hiện tại.

Viết đoạn văn theo cách diễn dịch khoảng 10-12 câu trình bày ý kiến của em về vấn đề môi trường hiện tại.
Viết một bình luận