Với mỗi từ hãy đặt 1 câu (1 câu có 2 từ đồng âm) để phân biệt các từ đồng âm; Giá,đậu, bò , kho, chín

Với mỗi từ hãy đặt 1 câu (1 câu có 2 từ đồng âm) để phân biệt các từ đồng âm; Giá,đậu, bò , kho, chínViết một bình luận