1. Phương thức biểu đạt tự sự là gì? 2. So sánh là gì? Tác dụng của biện pháp so sánh 3. Tác dụng của phó từ là gì? Có mấy lo

1. Phương thức biểu đạt tự sự là gì?
2. So sánh là gì? Tác dụng của biện pháp so sánh
3. Tác dụng của phó từ là gì? Có mấy loại phó từ?
Giúp mik với ạ. Môn ngữ vănViết một bình luận

Câu hỏi mới