Các biện pháp tu từ 2 Mưa tháng Ba hoa đất, mưa tháng Tư hư đất 3. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. 4. Tấc đất tấc và

Các biện pháp tu từ
2 Mưa tháng Ba hoa đất, mưa tháng Tư hư đất
3. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
4. Tấc đất tấc vàng.
5. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.Viết một bình luận