Cảnh con thuyền đánh cá ra khơi được miêu tả vào thời điểm, không gian nào?

Cảnh con thuyền đánh cá ra khơi được miêu tả vào thời điểm, không gian nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới