Câu 1: có mấy từ láy trong câu: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tâp chạy? Câu 2: xác định

Câu 1: có mấy từ láy trong câu: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tâp chạy?
Câu 2: xác định ý nghĩa của phó từ” đã ,đang, vẫn” trong văn bản?
A. Chỉ thời gian, sự tiếp diễn
B. Chi không gian, sự tiếp diễn
C. Chỉ thời gian, sự phủ định
D. Chỉ thời gian, kết quảViết một bình luận

Câu hỏi mới