câu 1.Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: Một giả một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một thi tiền l

câu 1.Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Một giả một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một thi tiền lăn lóc giữa đường . Người trẻ nhặt lên và bảo:
Thượng đế gởi lộc cho tôi đây,
Còn ông già bảo :
-Chúng ta cùng hưởng chứ.
Người trẻ cãi lại:
– Không, chúng ta đầu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi.
Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người
sau, quát tháo:
Đứa nào ăn cấp túi tiền!
Người trẻ sợ hãi nói:
-Bác ơi… không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất
Ông giả liền bảo : Của bắt được của anh chứ đâu phải của chúng ta, thể thì anh khốn chứ chúng ta không khổn Người ta tôm có người trẻ và giải về tính xét xử, còn ông giả thị trở về nhà
(Câu chuyện Đôi bạn đường- Truyện ngụ ngôn cho bé TruyenDanGian Com -)
a. Tìm và ghi lại câu văn có dấu chấm lùng trong văn bản trên. Nếu công dụng của dấu chấm lắng đó.
b. Nếu nội dung và xác định đề tài của văn bản trên?
c. Xác định tình huống trong câu chuyện trên. Tinh huống ấy có tác dụng như thế nào trong việc thể
hiện đặc điểm nhân vật.
d. Liệt kê 1 từ ngữ chỉ không gian và thời gian trong văn bản trên. Nhận xét về không gian được miêu là trong văn bản
e. Em có đồng tính với cách xử lý của ông già không?. Vì sao ?
f. Từ câu chuyện trên em rút ra bài học gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới