Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích Mùa xuân của tôi? A. Biểu cảm. B. Miêu tả. C. Nghị luận. D. T

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích Mùa xuân của tôi? A. Biểu cảm. B. Miêu tả. C. Nghị luận. D. Tự sự.Viết một bình luận

Câu hỏi mới