Câu 1: Thế nào là văn bản tóm tắt? Câu 2: Trình bày những yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác

Câu 1: Thế nào là văn bản tóm tắt?
Câu 2: Trình bày những yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học?
Câu 3: Trình bày những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt?
Câu 4: Trình bày dàn ý của bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học?
Câu 5: Thế nào là tùy bút?Viết một bình luận

Câu hỏi mới