Câu 15: Xác định phó từ trong câu sau: ”Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về” (Sang Th

Câu 15: Xác định phó từ trong câu sau:
”Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về”
(Sang Thu – Hữu Thỉnh)
A. Sương
B. Chùng chình
C. Hình như
D. Đã
Câu 16: Công dụng của dấu chấm lửng trong câu sau:
”Ò…ó…o…
Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về. (Sọ Dừa)
A. Biểu đạt ý còn nhiền sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dỡ hay ngậy ngừng ngắt quãng
C. Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng
D. Biểu thị lời trích dẫn bị lược bớt.
Câu 20: Biện pháp tu từ chủ yếu được dung trong bài thơ là ?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Hoán dụ
D. Ẩn dụViết một bình luận

Câu hỏi mới