Câu 5. Xác định (những) biện pháp tu từ được sử dụng trong những dòng thơ dưới đây và phân tích tác dụng của chúng. Những hạt

Câu 5. Xác định (những) biện pháp tu từ được sử dụng trong những dòng thơ dưới đây
và phân tích tác dụng của chúng.
Những hạt bắp nướng
Chín căng giọt sương
Một hòn than nổ
Bung vì sao băngViết một bình luận

Câu hỏi mới