Chỉ ra thành ngữ và nêu nghĩa của thành ngữ trong câu : “Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ, nhưng tôi

Chỉ ra thành ngữ và nêu nghĩa của thành ngữ trong câu : “Tất cả những cái đó cám dỗ tôi hơn là quy tắc về phân từ, nhưng tôi cưỡng lại được, và ba chân bốn cẳng chạy đến trường.”Viết một bình luận