Cụm chủ vị mở rộng cho thành phần nào trong câu sau: Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một ng

Cụm chủ vị mở rộng cho thành phần nào trong câu sau: Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
A. Mở rộng CN
B. Mở rộng VN
C. Mở rộng TN
D. Mở rộng CN và TNViết một bình luận

Câu hỏi mới