Đặt ít nhất hai câu có chứa câu tục ngữ “học ăn,học nói,học gói,học mở”

Đặt ít nhất hai câu có chứa câu tục ngữ “học ăn,học nói,học gói,học mở”Viết một bình luận

Câu hỏi mới