Đề bài: Viết bài văn kể lại sự việc có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. ( Không chép mạng)

Đề bài: Viết bài văn kể lại sự việc có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
( Không chép mạng)
Giúp mình vsViết một bình luận

Câu hỏi mới