Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Lặng rồi cả tiếng con ve Con ve cũng mệt vì hè nắng oi. Nhà em vẫn tiếng ạ ời Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru. Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. (Mẹ, Trần Quốc Minh, Theo “Thơ chọn với lời bình”, NXB Giáo dục, 2002, tr. 28 – 29) Câu 1 (0.5 điểm) Cho biết phương thức biểu đạt chính của bài thơ? Câu 2 (1.0 điểm) Tìm từ tượng thanh có trong bài thơ? Câu 3 (0.5 điểm) Cho biết tác dụng của từ tượng thanh đó? Câu 4 (1.0 điểm) Nêu nội dung chính của bài thơ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới