Đọc câu thơ sau và trả lời câu hỏi “nước màu đang chảy ngoan giữa lòng mương máng nổi mạ đã thò lá mới trên lớp bùn sếnh sang

Đọc câu thơ sau và trả lời câu hỏi
“nước màu đang chảy ngoan
giữa lòng mương máng nổi
mạ đã thò lá mới
trên lớp bùn sếnh sang”
Câu hỏi: biện pháp tu từ trong khổ thơViết một bình luận

Câu hỏi mới