em có đồng ý tình với việc làm của cá sấu trong chuyện nước mắt cá sấu không ?vì sao ?

em có đồng ý tình với việc làm của cá sấu trong chuyện nước mắt cá sấu không ?vì sao ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới