Em có nhận xét gì về câu hỏi tu từ ở câu thơ ” Mẹ ở đâu, chiều nay/Nhặt lá về đun bếp”

Em có nhận xét gì về câu hỏi tu từ ở câu thơ ” Mẹ ở đâu, chiều nay/Nhặt lá về đun bếp”Viết một bình luận

Câu hỏi mới