I. ĐỌC- HIỂU (5.0 điểm) Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây: Lũy tre

I. ĐỌC- HIỂU (5.0 điểm)
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
Lũy tre
Mỗi sớm mai thức dậy
Lũy tre xanh rì rào
Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Mặt trời xuống núi ngủ
Tre nâng vầng trăng lên
Sao, sao treo đầy cành
Suốt đêm dài thắp sáng.
Bỗng gà lên tiếng gáy
Xôn xao ngoài lũy tre
Đêm chuyển dần về sáng
Mầm măng đợi nắng về.
(Tác giả: Nguyễn Công Dương Thi viện)
Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (0,5 điểm): Xác định những phương thức biểu đạt trong bài thơ.
Câu 3 (0,5 điểm): Tìm các từ láy có trong bài thơ.
Câu 4 (1,0 điểm): Hình ảnh lũy tre trong bài thơ được cảm nhận trong những thời điểm nào?
Câu 5 (1,0 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ: Ngọn tre cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Câu 6 (0,5): Em hiểu từ Bần thần trong hai câu thơ sau có nghĩa là gì?
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Câu 7 (1,0): Hình ảnh lũy tre ở thời điểm nào gọi cho em nhiều cảm xúc nhất, hãy diễn tả cảm xúc đó bằng một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 dòng)?
MN ƠI MAI E THI R MN GIÚP E VS ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới