nguyện vong của trẻ em là gì cần giải trc 10h cho 5 sao

nguyện vong của trẻ em là gì cần giải trc 10h cho 5 sao

2 bình luận về “nguyện vong của trẻ em là gì cần giải trc 10h cho 5 sao”

 1. Theo khoản 1 Điều 77 Luật Trẻ em 2016 quy định về tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em như sau:
  – Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
  Như vậy, theo quy định này thì Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

  Trả lời
 2. Thứ nhất: Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
  Đại biểu quốc hội là người được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu của nhân dân tại quốc hội thông qua cuộc tổng tuyển cử.
  Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại diên cho nhân dân trong đơn vị hành chính – lãnh thổ mà Hội đồng là người đại diện, có các quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể trong Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.
  Theo đó, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em; tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
  Thứ hai: Thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em;
  Tổ chức đại diện phải thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của trẻ em. Phân tích, đánh giá để đáp ứng nguyện vọng của trẻ em phù hợp. Nhiệm vụ đảm bảo trẻ em được tôn trọng, đồng thời  những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em luôn luôn được cập nhập và chọn lọc để thực hiện được hiệu quả nhất.
  Thứ ba: Chuyển ý kiến, kiến nghị của trẻ em tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết;
  Ngoài trách nhiệm lấy ý kiến, kiến nghị của trẻ em thì tổ chức đại điện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em phải chuyển những ý kiến, kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi các ý kiến, kiến nghị đó vượt quá phạm vi thẩm quyền của tổ chức đại diện.
  Thứ tư: Theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị;
  Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có trách nhiệm là cơ quan trung gian của trẻ em với cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết và phản hồi cho trẻ em về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị để trẻ em nắm bắt được đầy đủ thông tin cần thiết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  Thứ năm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em;
  Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm thực hiện các nội dung đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống phát triển lành mạnh và an toàn theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
  Cuối cùng: Hằng năm, báo cáo Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em.
  Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội là Ủy ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp quốc hội khi quyết định những vấn đề về lĩnh vực văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.
  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là một cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động, dạy nghề, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công , bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ tạn xã hội.
  Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em có trách nhiệm báo cáo về các hoạt động của mình liên quan đến ý kiên, kiến nghị của trẻ em với Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật trẻ em.
  tham khảo nha bạn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới