1.tác phẩm Dất rừng phương nam đc kể ở ngôi kể nào.người kể chuyện là ai?Tác dụng của việc lựa chọn ngôi kểvà người kể ấy?

1.tác phẩm Dất rừng phương nam đc kể ở ngôi kể nào.người kể chuyện là ai?Tác dụng của việc lựa chọn ngôi kểvà người kể ấy?Viết một bình luận

Câu hỏi mới