Viết đoạn văn 5-7 câu sử dụng 1 biện pháp tu từ nói quá chỉ ra và nêu tác dụng

Viết đoạn văn 5-7 câu sử dụng 1 biện pháp tu từ

nói quá chỉ ra và nêu tác dụng
Viết một bình luận