Viết đoạn văn ngắn( 150-200 chữ) kể lại một câu chuyện câu chuyện mang yếu tố viễn tưởng có sử dụng ít nhất 2 câu được mở

Viết đoạn văn ngắn( 150-200 chữ) kể lại một câu chuyện câu chuyện mang yếu tố viễn tưởng có sử dụng ít nhất 2 câu được mở rộng thành phần chính và trạng ngữ

Giúp mình với mình đang cần gấpViết một bình luận