Viết một bài văn về một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ( k chép mạng nha, dài tầm trang rưỡi giấy thôi )

Viết một bài văn về một nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ( k chép mạng nha, dài tầm trang rưỡi giấy thôi )Viết một bình luận

Câu hỏi mới