Phiếu học tập số 1: Tìm hiểu chung về văn bản Hội thi thổi cơm Nội dung tìm hiểu Trả lời Xuất xứ của văn bản Thể loại văn b

Phiếu học tập số 1: Tìm hiểu chung về văn bản Hội thi thổi cơm
Nội dung tìm hiểu Trả lời
Xuất xứ của văn bản
Thể loại văn bản
Phương thức biểu đạt chính.
Nội dung văn bản viết về vấn đề gì? Nêu ý nghĩa nhan đề văn bản?
Chỉ ra bố cục của văn bản và nội dung thông tin tương ứng.
Xác định thông tin quan trọng nhất và lí giải lí do em cho là quan trọng.
Trật tự sắp xếp trình bày thông tin và hiệu quả.
LÀm nhanh cho tui nha !Viết một bình luận

Câu hỏi mới