Sự nghiệp văn học của Vũ Quần Phương Sáng tác văn năm nào? Tác phẩm đầu tay là gì?

Sự nghiệp văn học của
Vũ Quần Phương
Sáng tác văn năm nào?
Tác phẩm đầu tay là gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới