Viết đoạn văn 12 đến 15 câu ghi lại cảm xúc của thơ 4 hoặc 5 chữ đã đọc ( ngắn gọn và lấy ngoài sách )

Viết đoạn văn 12 đến 15 câu ghi lại cảm xúc của thơ 4 hoặc 5 chữ đã đọc ( ngắn gọn và lấy ngoài sách )Viết một bình luận

Câu hỏi mới