Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi, ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Mưa SOS

Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi, ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ Mưa
SOSViết một bình luận

Câu hỏi mới