viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về ý kiến “chủ quan sẽ dẫn tới thất bại’ GIÚP EM ĐỂ EM CÒN ĂN TẾT ĐI ANH

viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu nêu suy nghĩ của em về ý kiến “chủ quan sẽ dẫn tới thất bại’
GIÚP EM ĐỂ EM CÒN ĂN TẾT ĐI ANH CHỊ EM ƠIViết một bình luận