Ý Nghĩa của từ ” Chồi biếc” trong câu thơ ” Mưa gọi chồi biếc ” là gì

Ý Nghĩa của từ ” Chồi biếc” trong câu thơ ” Mưa gọi chồi biếc ” là gì

1 bình luận về “Ý Nghĩa của từ ” Chồi biếc” trong câu thơ ” Mưa gọi chồi biếc ” là gì”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới