a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi b) Các em đừng khóc c) Đưa tay cho tôi mau!, Cầm lấy tay tôi này! – ý nghĩa c

a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi
b) Các em đừng khóc
c) Đưa tay cho tôi mau!, Cầm lấy tay tôi này!
– ý nghĩa cầu khiến của các câu trên ? ( ra lệnh , yêu cầu , đề nghị hay khuyên bảo )?

2 bình luận về “a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi b) Các em đừng khóc c) Đưa tay cho tôi mau!, Cầm lấy tay tôi này! – ý nghĩa c”

 1. a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi
  → Ý nghĩa : ra lệnh 
  b) Các em đừng khóc
  → Ý nghĩa : khuyên bảo
  c) Đưa tay cho tôi mau!
  → Ý nghĩa : yêu cầu
  Cầm lấy tay tôi này!
  → Ý nghĩa : đề nghị 

  Trả lời
 2. a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.
  – Ý nghĩa câu cầu khiến: Ra lệnh.
  b) Các em đừng khóc!
  – Ý nghĩa câu cầu khiến: Khuyên bảo.
  c) Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tôi này!
  – Ý nghĩa câu cầu khiến: Đề nghị/ ra lệnh. (Tuỳ theo hoàn cảnh.)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới