Xác định thành phần chính trong câu Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc bị giậc mạnh một cái, nảy lên.

Xác định thành phần chính trong câu Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc bị giậc mạnh một cái, nảy lên.Viết một bình luận

Câu hỏi mới