Chỉ ra những câu cản thán trong đoạn văn và giải thích vì sao các câu đó là câu cảm thán. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổ

Chỉ ra những câu cản thán trong đoạn văn và giải thích vì sao các câu đó là câu cảm thán.
Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự nổi với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.

2 bình luận về “Chỉ ra những câu cản thán trong đoạn văn và giải thích vì sao các câu đó là câu cảm thán. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổ”

 1. Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự nổi với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
  -Câu cảm thán là: Than ôi! Lo thay! Nguy thay!                   
  -Các câu trên là câu cảm thán vì: +Chúng chứa các từ ngữ cảm thán: than ôi, lo thay ,nguy thay và
                                                        +Kết thúc câu bằng dấu chấm than. 

  Trả lời
 2. @yn
  Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự nổi với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
  → Câu cảm thán: Than ôi! Lo thay! Nguy thay!                   
  – Các câu trên là câu cảm thán vì chúng chứa các từ ngữ cảm thán: than ôi, thay và kết thúc câu bằng dấu chấm than. 

  Trả lời

Viết một bình luận