Đoạn trính:tôi ở nhà Binh Tư…chỉ có tôi với Binh Tư mới hiểu 1.Nêu phương phát biểu đạt của đoạn trích?kể theo ngôi thứ mấy

Đoạn trính:tôi ở nhà Binh Tư…chỉ có tôi với Binh Tư mới hiểu
1.Nêu phương phát biểu đạt của đoạn trích?kể theo ngôi thứ mấy ?
2.Nội dung chính là gì?văn bản nào?tác giả là ai?
3.nguyên nhân cái chết lão hạc là gì?từ đó cho biết lão hạc có phẩm chất gì?
4.tìm các từ tương hình,tượng thanh trong đoạn trích,và nêu tác dụngViết một bình luận

Câu hỏi mới