Em hãy viết đoạn văn ngắn(khoảng7câu)về vấn đề môi trường.trong đó có sử dụng 1 trợ từ,dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm(chú thíc

Em hãy viết đoạn văn ngắn(khoảng7câu)về vấn đề môi trường.trong đó có sử dụng 1 trợ từ,dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm(chú thích rõ) giúp mik vs huhuhuhViết một bình luận

Câu hỏi mới