Hai cây phong hiện lên trong TÔI như thế nào ? Hai cây phong hiện lên trong CHÚNG TÔI như thế nào?

Hai cây phong hiện lên trong TÔI như thế nào ?
Hai cây phong hiện lên trong CHÚNG TÔI như thế nào?Viết một bình luận

Câu hỏi mới