Những tư tưởng nhân văn, tiến bộ nào được thể hiện qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió?

Những tư tưởng nhân văn, tiến bộ nào được thể hiện qua đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió?Viết một bình luận

Câu hỏi mới