Việc sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hôi trong giao tiếp có nên cẩn trọng hay không vì sao?

Việc sử dụng từ ngữ địa phương hoặc biệt ngữ xã hôi trong giao tiếp có nên cẩn trọng hay không vì sao?Viết một bình luận

Câu hỏi mới