Phần I. Đọc hiểu (4 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm

Phần I. Đọc hiểu (4 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh
(Tiếng Việt – Lưu Quang Vũ)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính? (1điểm)
Câu 2: Tìm biện pháp tu từ trong khổ 1?(1 điểm)
Câu 3: Nêu tác dụng của phép tu từ đó? (1 điểm)
Câu 4. Nêu nội dung chính của văn bản? (1 điểm)Viết một bình luận

Câu hỏi mới