Phân tích cấu tạo và xác định quan hệ giữa các vế trong câu sau “em hãy nghĩ đến chị, Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa

Phân tích cấu tạo và xác định quan hệ giữa các vế trong câu sau “em hãy nghĩ đến chị, Nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa”.Viết một bình luận

Câu hỏi mới