phân tích cấu trúc ngữ pháp trong các câu sau: -Các em phải gắng học để thầy, mẹ được vui lòng được vui lòng và để thầy dậy

phân tích cấu trúc ngữ pháp trong các câu sau:
-Các em phải gắng học để thầy, mẹ được vui lòng được vui lòng và để thầy dậy các e được vui sướng.
-Các em đều nghe nhưng k em nào dám trả lời.
-Em sẽ cố gắng học để ba mẹ được vui lòng.

1 bình luận về “phân tích cấu trúc ngữ pháp trong các câu sau: -Các em phải gắng học để thầy, mẹ được vui lòng được vui lòng và để thầy dậy”

 1. -Các em phải gắng học để thầy, mẹ được vui lòng  và để thầy dậy các em được vui sướng.
  +CN_1: Các em
  +VN_1: phải gắng học
  +CN_2: thầy, mẹ
  +VN_2: được vui lòng
  +CN_3: thầy dậy các em
  +VN_3: được vui sướng
  ( Quan hệ từ: để; và)
  -Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời.
  +CN_1: Các em
  +VN_1: đều nghe
  +CN_2: không em nào
  +VN_2: dám trả lời
  ( Quan hệ từ: nhưng)
  -Em sẽ cố gắng học để ba mẹ được vui lòng.
  +CN: Em
  +VN: sẽ cố gắng học để ba mẹ được vui lòng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới