Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ: “Em nghe thầy đọc bao ngày / Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà”

Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ: “Em nghe thầy đọc bao ngày / Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà”Viết một bình luận

Câu hỏi mới