“tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau” là câu ghép hay câu mở rộng thành ph

“tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau” là câu ghép hay câu mở rộng thành phần, vì sao?



Viết một bình luận

Câu hỏi mới