Viết 2 đoạn văn diễn dịch với câu chủ đề: 1)chị dậu trong văn bản tức nước vỡ bờ là người phụ nữ giàu tình yêu thương 2)trong

Viết 2 đoạn văn diễn dịch với câu chủ đề:
1)chị dậu trong văn bản tức nước vỡ bờ là người phụ nữ giàu tình yêu thương
2)trong văn bản tức nước vỡ bờ chị dậu là người phụ nữ tiềm tàng sức mạnh phản kháng
mình đang cần gấp ạaa
hứa 5s+CTLHN:33Viết một bình luận

Câu hỏi mới